جامعه
  آوریل 18, 2020

  نقد خویشتن

  نقدخویشتن کاری سخت و سترگ است خاصه در جامعه ای که عموما،  همه کس خویش را بی عیب و نقص…

  جامعه

  تاریخ

   می 4, 2020

   صدای انقلاب شما را شنیدم

   می 3, 2020

   بعد از بدشت

   آوریل 26, 2020

   خشونت سیاسی، خشونت انقلابی، حذف گزینه سوم