دغدغه ایران

یادداشت های تاریخی

تاریخ نمی خوانیم! از تکرار ملال آور آن نیز به ستوه آمده ایم. تاریخ به ما چه می گوید که از آن گریزانیم؟

یادداشت های اجتماعی

چرا برغم بیش از یک قرن تلاش ملت ایران، هنوز در راه کاهش نابرابری های اجتماعی و دستیابی به توسعه، توفیق چندانی کسب نکرده ایم؟

مشاوره کارآفرینی

از این بخش می توانید جهت اخذ مشاوره کارآفرینی اقدام نمایید.

وبینارها و مصاحبه ها

در این بخش وبینارها و مصاحبه های بنده قابل مشاهده است.

ملت ایران اگر خواسته باشد که در ردیف سایر ملل بزرگ جهان مقام و موقعیتی را که شایسته او و گذشته پرافتخار اوست بار دیگر احراز کند باید از محرومیت و مشکلات نگریزد و از فداکاری و جانبازی نترسد.

دکتر محمد مصدق
دکتر محمد مصدق
حقوقدان و سیاستمدار