دغدغه ایران

یادداشت های تاریخی

تاریخ نمی خوانیم! از تکرار ملال آور آن نیز به ستوه آمده ایم. تاریخ چه به ما می گوید که از آن گریزانیم؟

یادداشت های اجتماعی

چرا برغم تلاش بیش از یک قرنه ملت ایران، هنوز در راه کاهش نابرابری های اجتماعی و توسعه توفیق چندانی کسب نکرده ایم؟

کتب

در حال ویرایش

بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند تیره بخت تر از آن ملتی که علاقه مند به دانستن تاریخ خود نباشد شوربخت تر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد
احمد کسروی
احمد کسروی
مورخ و زبان شناس