دغدغه ایران

وبینارها و مصاحبه ها

کارآفرینی سلامت

معرفی استارت آپ: نیماد

مصاحبه ای دوستانه با یک کارآفرین